Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Nijmeegs Lopertje

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Het Nijmeegs lopertje. kvk 65330722 btw NL001871384B18
Koper: De wederpartij van Ondernemer waaraan Ondernemer zaken verkoopt en levert. Overeenkomst: De overeenkomst zoals Ondernemer en Koper schriftelijk overeen zijn gekomen. Product(en): de door Ondernemer aan Koper te leveren of geleverde producten, dan wel diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  De algemene voorwaarden van Het Nijmeegs lopertje zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Koper. Daaronder verstaat Ondernemer het formuleren van aanbiedingen, offertes van Ondernemer en overeenkomsten zoals opgesteld tussen Ondernemer en Koper. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Het Nijmeegs lopertje, tenzij partijen van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben besloten hiervan af te wijken.

2.2  Ondernemer wijst de toepassing van inkoop, leverings- of andere voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand, tenzij Ondernemer en Koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3  De algemene voorwaarden van Het Nijmeegs lopertje zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij de Ondernemer derden betrekt om overeenkomsten tussen Ondernemer en Koper uit te voeren.

2.4  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, of er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient deze situatie en deze bepaling(en) zoveel als mogelijk te worden uitgelegd naar de bedoeling van de algemene voorwaarden.

2.5  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

2.6  In het geval dat Ondernemer geen strikte naleving van één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden van Koper vraagt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Ondernemer geen recht meer heeft om in andere gevallen wel de strikte naleving van de algemene voorwaarden kan eisen.

2.7  Bij verschillen tussen de gedeponeerde tekst van deze algemene voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1  Een door de Ondernemer geformuleerd aanbod is altijd vrijblijvend, tenzij in een offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding van het aanbod is opgenomen.

3.2  Een offerte of aanbod vervalt wanneer het product waar in de offerte of het aanbod aan wordt gerefereerd niet langer beschikbaar is.

3.3  De Ondernemer is niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden als de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat hierin een kennelijke vergissing of een verschrijving is opgenomen.

3.4  Als de aanvaarding door de Koper op één of meer punten afwijkt van het aanbod zoals geformuleerd in de offerte of de aanbieding, dan is de Ondernemer daaraan niet gebonden, tenzij Ondernemer anders aangeeft.

3.5  De overeenkomst tussen Ondernemer en Koper komt als volgt en op de volgende momenten tot stand:
a) indien geen opdracht bevestiging wordt gestuurd, op het moment dat een Ondernemer een door de Koper uitdrukkelijk mondeling dan wel schriftelijk geformuleerd aanbod, aanvaardt;
b) in het geval dat een opdrachtbevestiging wordt gestuurd, op het moment dat de Ondernemer de door Koper akkoord bevonden opdrachtbevestiging heeft ontvangen;
c) in het geval dat geen opdrachtbevestiging is toegestuurd, op het moment dat de Ondernemer op het verzoek van de Koper is gestart met de uitvoering van de opdracht.
d) het staat partijen vrij om te bewijzen dat de overeenkomst tussen Ondernemer en Koper op eena ndere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen dan genoemd in sub a tot en met c van dit artikel.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1  Ondernemer zal de overeenkomst als een goed opdrachtnemer uitvoeren. Ondernemer kan geen garantie geven voor het bereiken van een specifiek resultaat.

4.2  Ondernemer behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3  Koper heeft de plicht ervoor te zorgen dat alle gegevens die voor de Ondernemer noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs hoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren, tijdig aan de Ondernemer te verstrekken. Als de Ondernemer niet tijdig beschikt over de noodzakelijke gegevens, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De kosten dievoortvloeien uit de vertraging zijn voor rekening van de Koper.

4.4  Termijnen die door de Ondernemer zijn geformuleerd dienen te worden opgevat als richtsnoeren en zijn geen fatale termijnen. Indien termijnen zijn overschreden, verplicht dit Ondernemer niet tot een schadevergoeding. Het geeft de Koper evenmin het recht om de overeenkomst met de Ondernemer te ontbinden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Ondernemer.

4.3 In het geval dat er geen sprake is van tijdige levering, dan zal de Koper de Ondernemer in gebreke dienen te stellen. Verzuim treedt pas in nadat de Ondernemer door de Koper in gebreke is gesteld en de door Koper

geformuleerde termijn voor het herstellen van het verzuim, ongebruikt is verstreken.

4.4  In het geval dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst duidelijk wordt dat het voor een adequate uitvoering nodig is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, plegen partijen tijdig overleg voordat de aanpassing van de overeenkomst plaatsvindt.

4.5  In het geval de overeenkomst, al dan niet op verzoek of door aanwijzing van de Koper, dan wel in het landbevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor wezenlijk verandert, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Het overeengekomen factuurbedrag kan door Ondernemer worden verhoogd dan wel verlaagd. Hiervan zal Ondernemer zoveel als mogelijk vooraf een opgave van de prijs geven aan de Koper.

4.6  Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid dat de overeenkomst wordt gewijzigd, met inbegrip van de prijs en de termijn van uitvoering.

4.7  Bij wijziging of aanvulling van de overeenkomst heeft de Ondernemer het recht om daaraan pas uitvoering te geven nadat akkoord is gegeven door de Ondernemer en de Koper akkoord is gegaan met de gewijzigde voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de kant van de Ondernemer op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.8  De Ondernemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door de Koper afwijzen, zonder daarmee in gebreke te zijn, indien dit tot gevolg kan hebben voor de geleverde zaken in kwantitatief dan wel kwalitatief opzicht.

Artikel 5: Opzegging en annulering

5.1. In het geval dat de Ondernemer overgaat tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst, zal Ondernemer in overleg treden met de Koper om te zorgen voor een overdracht van nog uit te voeren werkzaamheden, uitgezonderd in de situatie waarbij de opzegging te wijten is aan de Koper. De extra kosten die de overdracht met zich meebrengen, zullen aan de Koper worden berekend. De Ondernemer zal een termijn geven waarbinnen de rekening voor de extra kosten moet zijn voldaan.

5.2 Als de Koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de Ondernemer de zaken die al besteld dan wel gebruikt zijn, vermeerdert met eventuele afleveringskosten en de arbeidstijd voor de uitvoering, in rekening brengen.

Artikel 6: Levering

6.1  Levering vindt plaats vanaf het magazijn van de Ondernemer.

6.2  Koper heeft de plicht de producten af te nemen op het moment dat de Ondernemer die bij de Koper aflevert.

6.3  In het geval dat Koper weigert de producten af te laten leveren of niet de instructies verstrekt of laat verstrekken die nodig zijn voor de tijdige levering, heeft de Ondernemer het recht de producten op te slaan.Het opslaan en de kosten hiervan zijn voor rekening en risico van de Koper.

6.4  Transport- en/of verzendkosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.5  De verantwoordelijkheid voor de producten gaat over op de Koper op het moment dat die juridisch en/of feitelijk worden geleverd en in de macht van de Koper worden gebracht dan wel een door de Koper aan te wijzen derde.

Artikel 7: Prijs en kosten

7.1  De prijs in de aanbieding en offerte is exclusief btw en verzend- en administratiekosten en eventuele te maken kosten in het kader van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7.2  Een samengestelde prijsopgave verplicht de Ondernemer niet om een deel van de opdracht tegen dezelfde prijs te verrichten.

7.3  Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige orders.

7.4  In het geval dat een Ondernemer met de Koper een vaste prijs overeenkomt, heeft Ondernemer het recht de prijs te verhogen zonder dat de Koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, in het geval de prijsverhoging het gevolg is van een bevoegdheid of verplichtingen op grond van de wet of regelgeving of veroorzaakt wordt door een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid niet te voorzien waren, dan wel omdat sprake is van een wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

7.5  In het geval dat de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst minstens 10%bedraagt, dan kan de Koper op grond van titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW de overeenkomst schriftelijk ontbinden, tenzij Ondernemer alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren op basis van wat oorspronkelijk tussen partijen was overeengekomen.

Artikel 8: Betaling

8.1  Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2  Betaling vindt plaats in euro’s.

8.3  Een bezwaar tegen de factuur schort de verplichting tot betaling niet op. Evenmin is de Koper die geen geldig beroep kan doen op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) gerechtigd om de betaling op te schorten om een andere reden.

8.4  In het geval dat Koper in gebreke is met betaling binnen de aangegeven betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum) is de Koper van rechtswege automatisch in verzuim. Koper is naast het verschuldigde bedrag op de factuur tevens een wettelijke rente verschuldigd (handelsrente). De rente over het bedrag is direct opeisbaar en wordt gerekend van het moment dat Koper in verzuim is tot het moment dat het bedrag in het geheel voldaan is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een gehele maand gezien.

8.5  De Ondernemer kan bij overschrijding van de betalingstermijn leveringen die nog moeten plaatsvinden verder opschorten, tot het volledige openstaande bedrag volledig is voldaan. Ondernemer heeft eveneens het recht volgende zaken onder rembours te sturen.

8.6  De vorderingen van de Ondernemer zijn direct opeisbaar in het geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de Koper.

8.7  De Ondernemer is gerechtigd de door Koper gedane betalingen te laten strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de openstaande rente en vervolgens in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Ondernemer heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren zonder daarbij in verzuim te komen, in het geval dat Koper een andere volgorde voor toerekening aanwijst. Ondernemer kan eveneens een volledige aflossing van de verschuldigde hoofdsom weigeren, indien daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en de kosten kunnen worden voldaan.

8.8  Bij verzuim van de Koper, komen alle kosten inclusief de wettelijke rente die in redelijkheid noodzakelijk zijn voor de verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten berekent de Ondernemer op basis van wat in de incassopraktijk in Nederland gebruikelijk is (het Rapport Voorwerk II). Als de Ondernemer echter hogere incassokosten heeft gemaakt dan in dit rapport, dan komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en kosten van executie zullen dan eveneens verhaald worden op de Koper.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1  De door Ondernemer geleverde zaken blijven eigendom van de Ondernemer, tot het moment dat de Koper alle verplichtingen uit overeenkomsten met de Koper is nagekomen.

9.2  Zaken van de Ondernemer die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen door Koper niet bezwaard worden. De Koper heeft de verplichting zaken onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen brand, water-, en ontploffingsschade en diefstal. De Koper dient op verzoek van de Ondernemer, inzage te geven in de verzekeringspolis.

9.3  Als derden beslag leggen op zaken van de Ondernemer, of anderszins rechten willen vestigen of doen gelden op zaken, dient de Koper zo snel als mogelijk de Ondernemer daarover te informeren.

9.4  Zaken die onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen alleen in het kader van reguliere bedrijfsvoering worden verkocht. De artikelen mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. Bij doorverkoop onder eigendomsvoorbehoud, blijft het eigendomsvoorbehoud gelden.

9.5  Ondernemer behoudt het recht om de plaats of plaatsen te betreden waar zich producten van Ondernemer bevinden.

Artikel 10: Garanties

10.1  Zaken die door Ondernemer geleverd worden voldoen aan de gebruikelijke normen en eisen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De producten zijn bestemd voor normaal gebruik in Nederland. De garantietermijn zoals benoemd in artikel 10.2 is van toepassing op gebruik in Nederland. Bij het gebruiken van artikelen buiten Nederland dient de Koper zelf na te gaan of gebruik aldaar geschikt is en voldoet aan de voorwaarden. Ondernemer kan in dat geval andere eisen stellen dan normaliter het geval is. Op bederfelijke waar wordt geen garantie verstrekt.

10.2  De garantie zoals opgenomen in artikel 10.1 geldt voor een periode van 7 dagen na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Als de garantie geldt voor een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de termijn die door de producent is vermeld, tenzij hierover door partijen andere afspraken zijn gemaakt.

10.3  Garantie komt te vervallen als een gebrek aan een product van Ondernemer is ontstaan als gevolg van- of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatums, onjuiste opslag of omgang met de producten of wanneer er zonder toestemming van Ondernemer door Koper of door derden wijzigen aan de producten zijn aangebracht, dan wel dat dit geprobeerd is, of in het geval dat zaken zijn verwerkt of bewerkt op een wijze die anders is dan voorgeschreven. Evenmin geldt de garantie wanneer er een gebrek is ontstaan als gevolg van omstandigheden waar de Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, waaronder doch niet uitsluitend weersomstandigheden of de politieke situatie in het land.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

11.1  Koper dient zo snel als mogelijk zaken die aan hem zijn geleverd te onderzoeken. Daarbij dient de Koper te bekijken of hetgeen geleverd is overeenkomt qua kwantiteit en kwaliteit met wat tussen partijen is overeengekomen en voldoet aan de overeengekomen eisen.

11.2  Koper dient zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van een zichtbaar gebrek of ondeugdelijkheid, deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Ondernemer en waar mogelijk de zaak dan wel zaken retour te sturen. In een brief dient Koper de klacht of klachten zo duidelijk mogen te beschrijven, zodat de Ondernemer adequaat kan reageren. Als de Koper niet binnen de genoemde termijn heeft gereclameerd, vervallen rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook ten aanzien van hetgeen waar de Koper over heeft gereclameerd. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen eveneens onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Ondernemer.

11.3  Ondernemer heeft de mogelijkheid om de klacht van Koper te onderzoeken.

11.4  Een reclamatie schort de verplichting tot betaling van de Koper niet op. De Koper blijft gehouden tot afname en betaling van eventuele andere bestelde zaken.

11.5  Als Ondernemer oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Ondernemer naar eigen keuze het factuurbedrag aanpassen, het geleverde product opnieuw leveren of een gedeelte van de prijs teruggeven.

11.6  Bij vervanging van producten is de Koper in ieder geval verplicht de vervangen zaak te retourneren en het eigendom over te dragen aan Ondernemer, tenzij zij hierover andere afspraken maken.

11.7  Als blijkt dat een klacht niet gegrond is, dan komen kosten van de behandeling van de klacht, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van de Koper.

11.8  Na de afloop van de garantietermijn zullen kosten voor herstel of vervanging, waaronder eventuele administratiekosten aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Vervaltermijn

12.1. Onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 11, dient de Koper, indien hij vindt dat Ondernemer de overeenkomst niet volledig, niet behoorlijk of niet tijdig heeft uitgevoerd, dit schriftelijk aan Ondernemer kenbaar te maken. De eventuele aanspraken die de Koper daarop baseert dient de Koper binnen één jaar na kennisgeving kenbaar te maken aan de Ondernemer. Bij gebreke hiervan vervallen eventuele rechten en aanspraken van de Koper.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens de Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en zonder verplichting tot enige schadevergoeding, deels te ontbinden dan wel geheel te ontbinden in het geval dat Koper niet, niet tijdig of niet adequaat aan verplichtingen voldoet, in het geval er gegronde reden is te denken dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, indien bij het sluiten van de overeenkomst aan de Koper is gevraagd zekerheid te stellen en voor de verplichtingen en de zekerheid uitblijft, indien door vertraging aan de kant van de Koper niet langer van Ondernemer nakoming kan worden gevergd, in het geval dat de Koper failliet is verklaard of het verzoek daartoe bij de rechter is ingediend, in het geval dat surseance van betaling door Koper is aangevraagd of aan de Koper verleend is, in het geval dat de onderneming van de Koper is geliquideerd of is stilgelegd, als er beslag is gelegd op zaken van de Koper, in het geval er sprake is van onder bewind stelling of onder curatele stelling. Ondernemer behoudt eventuele andere rechten, waaronder het eventuele recht tot schadevergoeding als gevolg van het gegeven dat Koper niet adequaat aan verplichtingen jegens Ondernemer kan voldoen.

13.2 Ondernemer is eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden als er omstandigheden zijn die van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk is of de omstandigheden van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden van Ondernemer.

13.3  Bij ontbinding van de overeenkomst zijn vorderingen van de Ondernemer op de Koper onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat Ondernemer ervoor kiest verplichtingen jegens de Koper op te schorten, behoudt Ondernemer de aanspraken uit de overeenkomst.

13.4  Ondernemer is bij opschorting of ontbinding niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding en/of kosten die als gevolg van opschorting of ontbinding zouden kunnen ontstaan.

13.5  In het geval dat de Ondernemer besluit tot ontbinding als gevolg van een omstandigheid die toerekenbaar is aan de Koper, heeft Ondernemer het recht tot vergoeding van schade waaronder de kosten die zijn ontstaan als gevolg van de toerekenbare omstandigheid.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1  Indien Ondernemer aansprakelijk is, dan is deze beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

14.2  De aansprakelijkheid voor schade van de Koper die ontstaat door een niet tijdige, niet behoorlijke dan wel volledige uitvoering van de overeenkomst bedraagt maximaal het (factuur)bedrag dat Ondernemer in rekening heeft gebracht voor een order en waarbij de levering van de zaken oorzaak is van de geleden schade door Koper, althans dat deel dat van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3  De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor Ondernemer is verzekerd en waarvoor de verzekering geen dekking biedt.

14.4  Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Koper in het geval de schade is veroorzaakt door het niet naleven van de informatieverplichting van de Koper dan wel door het verstrekken van onjuiste/of onvolledige gegevens.

14.5  Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Koper die is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van derden die door de Koper bij de uitvoering betrokken zijn.

14.6  Koper heeft de plicht mee te werken aan handelingen van de Ondernemer om eventuele schade van deKoper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

14.7  Koper heeft de plicht om schade zoveel mogelijk te beperken of indien mogelijk ongedaan te maken.

14.8  Ondernemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten die nodig zijn om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling van de schade betrekking heeft op geleden schade, redelijke kosten die eventueel zijn gemaakt om het niet tijdig, niet volledig of onbehoorlijk uitvoeren van de overeenkomst door de Ondernemer te laten beantwoorden aan de overeenkomst, voor zover die aan Ondernemer kunnen worden toegerekend en redelijke kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen dan wel beperken, in die gevallen dat de Koper kan aantonen dat de kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit artikel.

14.9  Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen, tenzij er van de zijde van de Ondernemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid.

14.10  In het geval dat de Koper in gebreke blijft verplichtingen jegens de Ondernemer na te komen, dan is deKoper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Koper, directe of indirect ontstaat. Ook de kosten voor de vaststelling van de schade komen in dat geval voor rekening van de Koper.

Artikel 15: Vrijwaring

15.1  Koper vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens en/of materialen die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Ondernemer en Koper zijn gebruikt en door de Koper zijn verstrekt.

15.2  Koper vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden van schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Koper en Ondernemer, voor zover Ondernemer daarvoor niet aansprakelijk is op grond van artikel 13 in deze voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

16.1  Ondernemer is niet gehouden tot nakoming van verplichtingen jegens de Koper indien hij niet kan nakomen door een situatie die niet is te wijten aan de schuld van de Ondernemer en ook niet voor zijn rekening komt op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

16.2  In deze algemene voorwaarden verstaat Ondernemer onder overmacht naast hetgeen is bepaald in de wet en rechtspraak, de van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet te voorzien door de Ondernemer en waarop deze geen invloed kan uitoefenen en waardoor het voor Ondernemer niet mogelijk is om verplichtingen jegens Koper na te komen. Daaronder worden tevens stakingen bedoeld bij de onderneming van de Ondernemer.

16.3  Ondernemer heeft het recht om bij overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat Ondernemer door overmacht niet bij machte is de overeenkomst na te komen. Wanneer de periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder dat hierbij een verplichting tot schadevergoeding geldt.

16.4  In het geval de Ondernemer bij overmacht verplichtingen jegens de Koper gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen en hieraan zelfstandige waarde kan worden toegekend, heeft Ondernemer het recht om het deel dat al is nagekomen of dat deel dat nog zal worden nagekomen, apart te factureren. In dat geval dient de Koper de factuur te beschouwen als een aparte overeenkomst met Ondernemer.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1 Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de intellectuele eigendomswet- en regelgeving, waaronder de Auteurswet. Ondernemer mag de kennis die hem is toegekomen op grond van de uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor andere doeleinden, voor zover er geen sprake is van strikt vertrouwelijke informatie en dit als zodanig is kenbaar gemaakt aan de Ondernemer.

17.2 Het Nijmeegs lopertje is een geregistreerd merk en op alle afbeeldingen en uitingen zit copyright en/ of zijn auteursrechtelijk beschermd.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De rechter die bij geschillen bevoegd is hiervan kennis te nemen is de rechter in de vestigingsplaats van de Ondernemer, tenzij dwingend recht anders voorschrijft. Het Nederlands recht is van toepassingen op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Koper. Ondernemer wijst de toepassing van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 19: Vindplaats

19.1  Ondernemer heeft deze voorwaarden op de web-site van Het Nijmeegs lopertje gepubliceerd en is ten alle tijden schriftelijk op te vragen.

19.2  De laatst gedeponeerde versie is steeds van toepassing c.q. de versie die bestond op het moment van afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 20: reviews

20.1 Bij het schrijven van een review geeft de schrijver toestemming om deze ook te gebruiken op andere kanalen dan waar de review is geschreven,

20.2 Daar waar mogelijk zal alleen een plaatsnaam en voornaam vermeld worden bij het delen op andere kanalen.

Back To Top